สรรพวิทยาคม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ I student
เสียงตามสายโดย: นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
วันที่: 13/06/2555 เวลา: 13:38
13 มิ.ย.55 เวลา 13.00 น. ผอ. รองผอ. หัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้าระดับ เข้าอบรมการเข้าใช้ I Student  ณ ห้องคอม2