การตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบอย่างครูมืออาชีพ
วันที่เขียน: 19/07/2555
    จากการที่ข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในประเทศต่างๆ หลายๆประเทศที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆของโลก พบว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นสัมพันธ์กัน  ภายใต้แนวคิดที่ว่าเด็กนักเรียนยังต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดและได้รับการดูแลตามสมควรแก่วัย เพราะนักเรียนถือเป็นวัยเด็กและเยาวชน จึงต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย กระบวนการวัดผลตามสภาพจริงเปิดโอกาสให้พัฒนาแก้ไขได้  ที่สำคัญที่สุดจากการได้พบคือกระบวนการรายงานผลและกระบวนการดูแลช่วยเหลือนั้น สามารถตรวจสอบและติดตามได้หลายทางและตรวจสอบได้ทุกฝ่าย ทั้งจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และนักเรียนเอง สามารถตรวจสอบติดตามแก้ไขได้ตลอดเวลา จากแนวคิดนี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ I Student ขึ้นในโรงเรียนสรรพวิทยาคม
    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ครูมืออาชีพโรงเรียนสรรพวิทยาคมทุกรายวิชา ทุกคน จะได้ลงเวลาเข้าเรียน ลงคะแนนการสอบเก็บคะแนนทุกครั้ง ในระบบ Online ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และนักเรียนจะสามารถเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา ว่าผลการจัดการเรียนการสอนวิชานั้นๆเป็นอย่างไร จะพัฒนาหรือแก้ไขในส่วนใด เป็นการดูแลและรายงานได้ทันต่อเหตุการณ์ และรวดเร็วที่สุด และผู้อำนวยการได้ทำการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียนไปแล้วและมีมติว่า จะดำเนินการใช้รายงานบนเวปไซต์นี้ เป็นข้อมูลทดแทน ปพ.5 ในทุกรายวิชา 
    และเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555 ได้ลองเข้าไปตรวจสอบครูทุกคนว่าได้ลงเวลาเข้าเรียนให้กับนักเรียนที่สอนทุกคน ทุกห้อง และทุกวิชาหรือไม่ ก็พบว่า ครูจำนวน ร้อยกว่าคน ประมาณ 130 คน รวมทั้งครูชาวต่างชาติ 13 คน ได้ดำเนินการไปแล้วเรียบร้อยด้วยดี(ถึงแม้บางท่านลงเวลาถึงแค่เดือนมิถุนายนและยังไม่เป็นปัจจุบัน ก็พอรับได้) ต้องขอชื่นชมไว้ ณ ที่นี้จริงๆ  แต่พบว่ายังคงมีครู จำนวน 4 คนไม่ได้ทำการตามข้อตกลงนี้ จึงอยากจะขอใช้บทความนี้แจ้งไปยังครูที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ได้ลงเวลา ให้ครบถ้วน คือ 1)ครูอำนวย อาจหาญ 2)ครูภมร อาจหาญ 3)ครูสมฤทัย จันทร์เจริญ 4)ครูจิราภรณ์ เพชรปัญญา   หากขณะที่เขียนบทความนี้ 18 ก.ค.55 ท่านลงข้อมูลไปแล้วก็ขอได้แจ้งกลับผู้อำนวยการเพื่อแก้ไข และขออภัยมา ณ ที่นี้เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ครูที่ไม่มีคุณภาพ แต่อาจจะยังไม่มีเวลาที่จะปลีกมาลงในระบบOnline ก็เป็นได้ แต่ผู้บริหารเองจะได้คิดบวกและเข้าใจว่าได้มีต้นฉบับไว้แล้ว ก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเหล่านี้ ในเร็ววัน ซึ่งหมายถึงหลังการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 จะมีการเข้าไปตรวจสอบการลงคะแนนเก็บ รวมไว้ด้วย
    และหวังว่า นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู จะได้ใช้ I Student นี้ เป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต่อไป
                                                                                                                                       
                                                                                                                               สมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
                                                                                                                                    19 ก.ค.55