รายงานผลการตรวจติดตามการพัฒนาข้อมูลผลการเรียนในระบบ I-Student ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วันที่เขียน: 09/10/2555
    จากการทีโรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้านวิชาการ โดยใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อลดภาระงานของครูด้านการเขียน ปพ.5 ในเล่ม และเป็นภาระงานด้านวิชาการที่จะได้รายงานต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมพัฒนา  กระผมในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาต้องขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งสิ่งที่กำหนดเป็นนโยบายนี้ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ตรงกับนโยบายของ สพฐ.และความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ตามหลักการบริหารและกระบวนการ PLAN-DO-CHECK-ACT. จึงขอรายงานผลการพัฒนาด้านการลงเวลาเข้าเรียนและการลงคะแนนของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นี้ ต่อสาธารณชน ในเชิงที่เป็นNegative(ด้านลบบ้าง-ข้อมูลรายคน)  และผลการพัฒนาในภาพรวมของโรงเรียนซึ่งเป็นPositive(ด้านบวก) ค้นพบข้อมูลสภาพการดำเนินการและปัญหาการพัฒนาดังนี้
    1.มีครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 153 คน เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 79.08
    2.มีครูและบุลากรที่มีหน้าที่สอน 121 คน ประกอบด้วย ครูประจำการ(ข้าราชการ)จำนวน 90 คน พนักงานราชการจำนวน 2 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 17 คน และครูชาวต่างชาติจำนวน 12 คน
    3.ครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่สอน 121 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการลงคะแนนใน I-STUDENT ครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 80.17
    4.ครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่สอน 121 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการลงคะแนนใน I-STUDENT ไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.83
    5.กลุ่มสาระที่มีการลงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์สมควรได้รับการยกย่องชมเชย คือ กลุ่มสาระภาษาไทย "ขอให้คงความดีนี้ไว้ ดั่งเกลือรักษาความเค็ม"
    6.ครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่สอน ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ลงคะแนนในระบบ I-Student เลย ณ วันประชุมปิดภาคเรียน 10 ต.ค.55 มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48  (ขอขอบใจที่ได้ทำการร่วมพัฒนาลงคะแนนแล้วทั้ง 3 ท่าน ลงคะแนนจำแนกรายละเอียดดีคือครูรัชนี สีป้อ Ubdate 11 ต.ค.55 และ ได้ลงคะแนนรวมก้อนเดียว คือครูชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์ Ubdate 11ต.ค.55 ครูบัญชา กรรขำ ได้ลงคะแนนก้อนเดียวแล้ว Ubdate 17 ต.ค.55)
    7.ครูและบุลากรที่ทำหน้าที่สอน ได้ปฏิบัติหน้าที่ลงคะแนนใน I-STUDENTบ้างแต่ไม่ครบถ้วนทั้งเทอม จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35 ขอแจ้งรายชื่อไว้ดังนี้ 1)นางผาสุข ชาวไร่ 2)น.ส.นงเยาว์ เรือนใจดี 3)นางกัลยา ประทีปฯ 4)นายธนสิน ชูเกียรติตกุล 5)นางเพ็ญพิมล ปานคำ 6)นายนิรันดร์ รสสุขุมาลชาติ 8)นางอรุณี คุณาจิต์การุณ 9)นายจรัล กอบฝั้น (Ubdateแล้วเมื่อ 11ต.ค.55 ต้องขอขอบใจคณะครูที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มเติมล่าสุด ดังนี้ 1)นายสมยศ จิรกุลธรวณิช 2)นายอชิร ปัญญาเทพ 3)น.ส.สายชล ประพันธุ์ 4)นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา 5)น.ส.ณัฐพร สอนนา 6)น.ส.จินตนา อิ่มประเกียนธรรม 7)น.ส.วันเพ็ญ ชูยิ้ม และที่ลงคะแนนรวมก้อนเดียว คือ 1)นายวิชัย ใจยาสุนา 2)นางชลธิชา นุชารัมย์ 3)นางนลินี ผาแสนเถิน Ubdate14ต.ค.55 1)นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์ 2)น.ส.ขนิษฐา ริยะขัน และรายล่าสุดได้ Ubdate เมื่อ22ต.ต.55 1)นายประดับ เบ็ญมาตร์)(ขอให้ครูที่ได้กล่าวถึงได้ปฏิบัติเพื่อเป็นเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคมและชาวแม่สอด รวมถึงร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคม ด้วยเทอญ)
    8.สำหรับรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกจำนวนมากคือ 129 คนจาก 153 คน คิดเป็นร้อยละ  84.31 ท่านทั้งหลายเหล่านั้น กระผมนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการ ขอชื่นชมท่านด้วยใจจริง ขอจดจำคุณความดีของท่านไว้จะไม่ลืมเลือน (ทำดีย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดี ถึงแม้จะยังไม่ได้ตอบแทนวันนี้แต่ต้องมีสักวัน)
                                                                                                                          สมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์
                                                                                                                               9 ตุลาคม 55