การใช้ผลการเรียนและเวลาเรียนใน I-Student และ Bookmark จัดทำ ปพ.5
วันที่เขียน: 18/09/2556
    เนื่องด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล World class standard School ได้ใช้สื่อ ICT ระบบ I-Student ในการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงกับประเทศที่จัดการศึกษาก้าวหน้าหลายๆประเทศ อาทิ คานาดา อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อให้ทุกส่วนได้รับทราบผลการจัดการเรียนการสอน เวลาเรียน รวมถึงพฤติกรรมความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ฝ่ายบริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบผลโดยโปร่งใส ทั่วถึงกัน และเป็นปัจจุบัน
    ดังนั้นจึงขอแจ้งไปยังครูผู้สอนทุกรายวิชา ครูประจำชั้นทุกห้อง ได้ลงรายงานข้อมูล เวลาเรียน ผลการเรียน ความประพฤติ ใน I-Student แล้วโอนผลการเรียนลงใน Bookmark และให้ Print out จากทั้ง I Student และ Bookmark จัดทำเป็น ปพ.5 เพื่อขออนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชา ถ้าหากรายวิชาใด ไม่จัดส่ง ปพ.5 จะไม่มีการอนุมัติการผลการเรียนในรายวิชานั้นในฝ่ายทะเบียนวัดผลของโรงเรียน จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันทุกฝ่าย
                                                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
                                                                                                                                        18 ก.ย. 56